X
Back to the top

Privacy

Straat- en strijdorkest Eigen Hulp, hierna te noemen Orkest Eigen Hulp, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gepubliceerd 25 mei 2018, hieraan stelt, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijk

Orkest Eigen Hulp te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister met nummer 40413301.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Orkest Eigen Hulp verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten als orkest. Het orkest verwerkt in dat kader gegevens voor administratieve doeleinden, voor de organisatie van repetities, concerten en andere verenigingsactiviteiten, voor communicatie met haar leden, dirigent, en belangstellenden via e-mail, de website, Social Media en voor het verenigingsarchief.
Rechtsgrondslag voor de verwerking is de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering door de vereniging van overeenkomsten met betrokkenen, het naleven van wettelijke verplichtingen, het gerechtvaardigde belang van de vereniging om haar activiteiten te kunnen uitoefenen en in bepaalde gevallen toestemming.

3. Aard en bron van de persoonsgegevens

Orkest Eigen Hulp verwerkt van leden, oud- en ereleden, invallers en dirigenten, indien noodzakelijk, de volgende persoonsgegevens:
naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres,
bankrekeningnummer, instrument, foto�s en andere gegevens die relevant zijn voor de onder 2 genoemde doeleinden.
Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkene zelf, bijvoorbeeld in het kader van inschrijving als lid.
Van personen die ons benaderen voor optredens, worden alleen de contactgegevens geregistreerd.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens alleen met leden in de vorm van een ledenlijst en in beginsel niet met derden, behoudens
– waar dit noodzakelijk is voor de organisatie van verenigingsactiviteiten. Gegevens worden niet met derden gedeeld voor commerci�le doeleinden;
– overige derden, indien orkest Eigen Hulp hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

6. Uw rechten

U heeft het recht om Orkest Eigen Hulp om inzage in uw gegevens te verzoeken. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn heeft u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om orkest Eigen Hulp te verzoeken de gegevens te wissen.
Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming v��r de intrekking daarvan.
Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Orkest Eigen Hulp per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Eigen Hulp neemt binnen vier weken een besluit over uw verzoek.
U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

7. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Orkest Eigen Hulp via eigenhulpsecretaris@eigenhulp.nl

www.eigenhulp.nl | email: eigenhulpsecretaris@eigenhulp.nl KvK: 40413301

Boekingen

Vacature


Home      Optredens      Tournees      Foto's      Video's      English      Contact

 

Disclaimer      Privacy

De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA/GFDL